Кафедра бухгалтерского учета КНТЭУ открывает магистерскую программу с использованием программных продуктов корпорации «Интеллект-Сервис»

Кафедра бухгалтерського обліку КНТЕУ відкриває магістерську програму з використанням програмних продуктів корпорації «Інтелект-Сервіс».

 

Ми раді повідомити, що вже в 2013 році студенти провідного українського ВНЗ - Київського національного торгівельно-економічного університету, будуть мати можливість вивчати програмні продукти корпорації «Інтелект-Сервіс» за програмою нової спеціалізації «Управління інформаційними ресурсами в обліку».

Далі наводимо лист завідуючої кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ, професора Нападовської Л.В.


«НАВЧАННЯ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ОБЛІК І АУДИТ


Динамічні процеси, що відбуваються в світі на початку третього тисячоліття, об’єктивно зумовлюють підвищення вимог до знань випускників економічних спеціальностей та їх професійно-фахової підготовки. Зростає значущість володіння інформаційними технологіями, як основи будь-якої трудової діяльності. Умовами модернізації освіти є запровадження системи навчання, що враховує потреби і пріоритети ринку праці, активне поширення інноваційних технологій навчання, функціонування науково-методичного супроводу інформаційних систем для професійного вдосконалення кожного випускника Університету.

Для оволодіння ґрунтовними теоретичними знаннями та здобуття практичного досвіду роботи із інформаційними технологіями обліку на кафедрі Бухгалтерського обліку КНТЕУ з 1 вересня 2013 р. відкривається магістерська програма «Управління інформаційними ресурсами в обліку».

Професія обліковця із знаннями інформаційних технологій є найбільш престижна на ринку праці.

Навчання за спеціалізацією «Управління інформаційними ресурсами в обліку» забезпечує підготовку бухгалтерів-менеджерів на основі використання новітніх інформаційних технологій, а також створення і використання автоматизованих інформаційних систем в обліку. В навчанні використовуються програмні продукти корпорації «Інтелект-Сервіс»: комплексна система автоматизації підприємства “IS-pro”, система електронного документообігу «М.Е.Doc» та ключі електронного цифрового підпису «Українського сертифікаційного центру».

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Управління інформаційними ресурсами в обліку» здійснюється з використанням удосконалених методик викладання, нових дисциплін створених за авторськими навчальними програмами, сучасних спеціалізованих інформаційних систем та технологій. Навчання за магістерською програмою «Управління інформаційними ресурсами в обліку» дозволяє:

- підвищити якість професійної підготовки за рахунок опанування сучасними інформаційними технологіями;

- суттєво розширити межі щодо працевлаштування майбутніх фахівців;

- підвищити мобільність фахівців за рахунок відповідності рівня їх кваліфікації потребам ринку праці.

Крім того, слухачі додатково зможуть отримати Сертифікати користувача базового рівня або Свідоцтва по чотирьом (п’яти) спеціалізованим програмним пакетам.

Місця здійснення професійної діяльності: бізнес-структури, структури державного управляння, бюджетні установи, промислові підприємства, торгівельні підприємства, аудиторські фірми.

Види діяльності: робота у сферах фінансового обліку, управлінського обліку, податкового обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії, аудиту із застосуванням інформаційних технологій; консультування з питань автоматизації обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств, організацій та установ; організація електронного документообігу; проектування та впровадження автоматизованих облікових інформаційних систем підприємств, організацій та установ; консультування з питань комерційної діяльності та управління в умовах використання інформаційних технологій; науково-дослідна і педагогічна діяльність.

Посади для напряму підготовки «Облік і аудит»: головний бухгалтер; керівник служби; керівник підрозділу; заступник керівника; керівник суб’єкта підприємництва; керівник служби внутрішнього аудиту; фінансовий директор; бухгалтер; бухгалтер-ревізор; бухгалтер-експерт; керівник групи обліку; контролер-ревізор; бухгалтер-менеджер; економіст; аналітик; ревізор; головний державний податковий інспектор; старший державний податковий інспектор; ревізор-інспектор податкової служби; аудитор; консультант з економічних питань; науковий співробітник; викладач.

Додатково для фахового спрямування «Управління інформаційними ресурсами в обліку»: керівники проектів та програм; наукові співробітники (проектів та програм); професіонали з управління проектами та програмами.

Завідуюча кафедри

бухгалтерського обліку,

професор , Л.В. Нападовська»