Випущено пакет оновлень 7.11.046


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №1351842. Платіжні документи (Сервіс/Налаштування в середині документу). При підтягуванні документів підстав в платіжні документи, додано параметр "Не успадковувати податкову модель з документа підстави".
  Параметр встановлено: податкова модель залишається такою, яка була встановлена користувачем в платіжному документі.
  Параметр не встановлено: порівнюються податкові моделі всіх документів підстав, якщо вони однакові або підстава одна - податкова модель платіжного документа успадковується з документа підстави. Якщо моделі документів підстав різні - модель видаляється.
 2. СОІД №2084250. У випадку встановленого в налаштуваннях підсистеми «Головна книга» автоматичного формування проводок, додана обробка автоматичного проведення при імпорті виписок банку, в модулі Клієнт-банк.

Розрахунки з дебіторами і кредиторами

Доопрацювання
 1. СОІД №1554174. Розрахунки з контрагентами, документи інвентаризації розрахунків. В картку інвентаризації додано новий параметр «Не враховувати в розрахунках за договором». Якщо параметр встановлено і в рознесенні суми платежу вибрано документ – договір, сума сплати не буде потрапляти в розрахунки такого договору.
 2. СОІД №2071902. Оптимізовано функцію додавання KEKV для калькуляцій реєстру зобов'язань.
 3. СОІД №2031618. Реєстр зобов'язань. Розширено поле Код закупівлі у документі юридичного зобов'язання розширено до 30 символів.
 4. СОІД №2071914. У хмл-реєстрі фінансових зобов'язань додані поля: RubFin_Rcd - ID запису фін. зобов'язання; RubFin_RecRcd - ID запису юр. зобов'язання; sFinRstAnlCrdByOu- ID аналітичної картотеки об'єкта обліку.

Головна книга

Доопрацювання
 1. СОІД №2077620. Налаштування. Змінено формат значення функції ANLCRD_GET_STR(ID_карточки) з "0000.НАЗВА" на "0000 Назва".
 2. СОІД №2078124. Налаштування. В Налаштуваннях додано параметр «Відключення внутрішньої нумерації в бухгалтерських довідках». При ввімкненому параметрі і вимкненій Автонумерації номер документу в Бухгалтерських довідках вводиться вручну.
 3. СОІД №2025114. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморіальний ордер 17-авт» (R570_023.RPF) додано вивід других записів.
 4. СОІД №2074188. Меморіальні ордери. У звіті FR «Меморіальний ордер № 4, 6, 7, 8-авт» реалізовано об`єднання рядків по контрагенту, якщо в аналітиці вказано тільки рівень контрагента .
 5. СОІД №2061852. Головна книга. У звіті FR «Головна книга за рік» (R004_001.RPF) розширено поле «Найменування рахунку» .
 6. СОІД №2067564. Звіти. У звіті FR «Шаблон для журнала-ордера або вiдомостi» (R912_002.RPF) розширено поле «Найменування рахунку» .
 7. СОІД №2082786. Звіти. У звіті FR «Оборотна відомість валютна (за рахунками)» (R713_001.RPF) розширено поле «Найменування рахунку» .
 8. СОІД №2077890. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізовано можливість формувати розрахунки за квартал в таких звітах: FR Картка аналітичного обліку фактичних видатків Наказ №604 R372_223.RPF, FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв (Дата вступ. баланса) R372_131.RPF,FR Картка аналiтичного облiку касових видаткiв. Наказ №604 R372_310.RPF, FR Картка аналiтичного облiку капiтальних видаткiв Наказ №604 R372_313.RPF, FR Картка аналітичного обліку відкритих асигнувань(Дата вступ. баланса) R372_133.RPF, FR Картка аналiтичного облiку фiнансових доходiв (відсотків, роялті, дивідендів) Наказ №604 R372_327.RPF.
 9. СОІД №2061702. Головна книга. Регламентована звітність.У звіті FR Картка аналiтичного облiку доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) Наказ №604 R372_328.RPF введено ідентифікатор проводок.
 10. СОІД №2080110. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану" FR Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану R372_447.RPF.
 11. СОІД №2080386.Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 1"FR Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 1 R372_448.RPF.
 12. СОІД №2080668. Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано нові форми звіту відповідно до Наказу МФУ №58 "Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 2" FR Податкова декларація з податку на прибуток на період воєнного стану Додаток 2 R372_449.RPF.
 13. СОІД №2086950. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено бланк друкованої форми додатку РІ "FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток РI R372_316.RPF".
 14. СОІД №2087040. Головна книга. Регламентована звітність.Оновлено бланк друкованої форми додатку ВП "FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток ВП R372_322.RPF".
 15. СОІД №2087094. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено бланк друкованої форми додатку Декларацію з податку на прибуток "FR Податкова декларація з податку на прибуток пiдприємств R372_323.RPF", реалізовано нові форми додатків МПЗ і МПЗ-З "FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток МПЗ R372_450.RPF", "FR Податкова декларація з податку на прибуток підприємств Додаток МПЗ-З R372_451.RPF".
 16. СОІД №2041896. Головна книга. Регламентована звітність. Реалізована можливість вивантаження звіту "R372_443.RPF Довідка про надходження у натуральній формі, Додаток 25 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" у форматі DBF-файлу.
 17. СОІД №2055156.Головна книга. Регламентована звітність.Реалізовано у "Форма 1-НС таблиця звіту 9 R372_420.RPF" можливість виводу в тисячах гривень з одним десятичним знаком після коми.
 18. СОІД №2033952. Головна книга. Регламентована звітність. Відповідно до змін по Наказу 256 оновлено звіт "FR Капiтальнi iнвестицiї(кв) R372_374.RPF".
 19. СОІД №2031366. Головна книга. Регламентована звітність. Оновлено звіт "FR Звiт про наявнiсть i рух необоротних активів, амортизація та капiтальнi iнвестицiї R372_370.RPF".
 20. СОІД №2030052. Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (річна) (R372_410.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 21. СОІД №2030820. Регламентована звітність. Оновлено Звіт про використання та запаси палива (місячна) (R372_436.RPF) відповідно до змін за Наказом №176 від 06.07.2021р.
 22. СОІД №2026956. Регламентована звітність. Відповідно до Наказу МФУ від 20.12.2021р. № 694 оновлено такі звіти: FR Дод.14. Справка про депозитні операції. Наказ №44 (R372_096.RPF);FR Дод 13. Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків. Наказ №44 (R372_097.RPF); FR Дод 12. Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що знаходяться на поточних рахунках, відкритих в установах банків. Наказ №44 (R372_099.RPF); FR Дод.18. Довідка для спрямування асигнувань розпорядникам бюджетних коштів (R372_102.RPF); FR Дод.19 Довідка про кредиторську заборгованість за зобов'язаннями 10/13 Наказ 44 (R372_120.RPF); FR Ф№7д,м Звіт про заборг. за бюджет. коштів р/кв/м 2017 Наказ 44 (R372_181.RPF); FR Ф№7д.1, 7м.1 Звіт про заборг. за окрем.прогр. р/кв/м 2017 Наказ №44 (R372_202.RPF); FR Дод.20 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість (R372_325.RPF);FR Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Наказ №712(R372_330.RPF); FR Ф№4-4д Звіт про надходження і вік. кош., отриманих на вик. програм Наказ №712 (R372_332.RPF); FR Дод.16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості ЗФ (R372_335.RPF); FR Дод.11 Справка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ та міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів (R372_376.RPF); FR Дод.14 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 44 від 07.02.2017 (R372_182.RPF); FR Дод.15 Довідка про сплату до бюджету штрафів (R372_390.RPF) .
 23. СОІД №2019714. Регламентована звітність. Внесено зміни до Порядку складання бюджетної звітності, затвердженого наказом МФУ №44 у таких звітах: FR Ф№4-1д,м Звіт про надходження i використання коштів, отриманих як плата за послуги Наказ №712(XML) (R372_331.RPF); FR Ф№4-2д,м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Наказ №712 (R372_329.RPF); FR Ф№4-3д,м Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду Наказ 712 (R372_333.RPF); FR Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (R372_101.RPF); FR Дод.17. Справка для спрямування обсягів своїх надходжень, які перевищують відповідні витрати (R372_103.RPF.

Фінансове планування і аналіз

Доопрацювання
 1. СОІД №.1811882. Кошторис та план асигнувань бюджетної організації. Додано звіт R506_025.RPF «FR План асигнувань CФ бюджету (в розрiзi детальних КЕКВ)».

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. СОІД №1809372. Доопрацьовано механізм перерахування лікарняних ФСС, податків і фондів з них. Реалізовано наступній функціонал:
  -Врахування списків на перерахування лікарняних ФСС зі статусом «Перераховано» в розрахунку суми до виплаті зарплати по виду оплат з методом розрахунку 60 "Виплата зарплати".
  - Врахування списків зі статусом «Перераховано» при формуванні наступних списків на перерахування лікарняних ФСС, якщо в них присутні працівники з новими лікарняними ФСС (наприклад, продовження вже оброблених), які є в попередніх списках.
  - Можливість закриття списків на перерахування на дату, що не співпадає з датою передачі проводок і перерахувань в поточному місяці.
  - В програму формування проводок додані поля: VPLPRW_DC_VD- Вид формування док-та виплати зарплати (1-Відкрит->Закрит, 2-Відкрит->Перерахован, 4-Перерахован->Закрит),
  VPLPRW_DC_FSSPREV- Ознака виплати лікарняних ФСС з урахуванням попередніх виплат.
  - Фонди з лікарняних ФСС на дату формування проводок і перерахувань залишаються в місяці нарахувань лікарняних.
  - Можливість закриття списків в міжрозрахунковий період по лікарняним ФСС, сформованим в закритому періоді, по якому сформовані проводки і перерахування.Відображення на дату закриття списку даних нарахувань ФСС, утримань з них і перерахованих проводок в залежності від параметрів вида формування документа.
 2. СОІД №2047254. Доопрацьовані звіти 157 FR «Зведена відомість по видам оплат» (R157_003.RPF), 245 FR «Вiдомiсть розподiлу видiв оплат по фондам (2009)» (R245_005.RPF), 1185 FR «Проводки зарплати» (RB85_001.RPF), 639 FR «Мемориальный ордер 5 з аналітикою» (R639_003.RPF) для відображення даних по нарахуванням, фондам и проводкам на дату закритих списків і списків зі статусом «Перераховано» .
 3. СОІД №2058138. Модуль «Статистична звітність».Оновлено форму звіту № 3-борг (місячна) 359 FR «Звіт про заборгованість з оплати праці» (R359_036.RPF) згідно змін з січня 2022.
 4. СОІД №2012958. Модуль Статистична звітність. Доопрацьовано експорт в форматі XML в звітах: 
  359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' термінова-місячна (з 22 року)» (R359_042.RPF)
  359 FR «Дані для форми 'N1-ПВ' квартальна(з 22 року)» (R359_043.RPF) .
 5. СОІД №2076696. Доопрацьовано врахування премій в розрахунку середнього заробітку відповідно постанові КМУ от 26 квітня 2022 р. № 486. Якщо розрахунковий період премії відпрацьовано не повністю, то розрахована сума премії в пропорції до відпрацьованого часу облікового періоду обмежується фактично нарахованою сумою. В роз’ясненні розрахунку заробітку за період збору додано відображення сум премій, які знімаються.
 6. СОІД №2087466. Реалізовано доопрацювання згідно законодавчій зміні пенсійного фонду «Пенсійний фонд України повідомив, що з 30 квітня 2022 року діятиме змінений порядок розрахунку суми доплати до мінімального страхового внеску для зарахування до страхового стажу неповного місяця роботи.
  Для врахування до страхового стажу неповного місяця роботи як повний доплата до суми страхових внесків за раніше відпрацьований неповний місяць визначається, виходячи з мінімальної заробітної плати на дату здійснення доплати». Для врахування страхового стажу неповного місяця як повний, суму мінімальної зарплати для доплати в фонди ЄСВ потрібно враховувати по обліковому періоду. Якщо виконується перерахунок зарплати за попередні періоди в яких працівнику фонди ЄСВ до нараховувались до мінімальної зарплати, яка діяла в місяці за який проводились нарахування, то база для фонду збільшується на різницю між мінімальною зарплатою, діючу на дату виконання перерахунку і мінімальною зарплатою, до якої проводились донарахування в місяці розрахунку. Якщо є необхідність в такому перерахунку, то потрібно включити параметр в налаштуванні зарплати Параметри/ Управління розрахунком/ Донарахувати фонди до мінімальної зарплати на дату перерахунку –Так.
 7. СОІД №2057568.Модуль Е-лікарняні. На базах з централізованим обліком, в разі, якщо не вибрана конкретна структурна одиниця, імпорт не можливий, пункт меню «Імпорт» не активне.
 8. СОІД №2069166. Модуль Загальні довідники/ Календар, а також Довідник графіків і режимів роботи. Додано контроль на рік початку і закінчення постійних свят. Якщо в календарі, для постійного свята, встановлено рік початку і рік закінчення, то для цього періодах в графіку робіт цей день відображається як святковий.  .
 9. СОІД №2053338. Реалізовано виключення частини заробітної плати із бази нарахувань для утримання військового збору на період знаходження в зоні ООС. Періоди знаходження в зоні ООС вносяться в особовий рахунок працівника на закладку Військовий облік/ Військова служба/ Періоди перебування в зоні ООС для військового збору.
 10. СОІД №2026470. Відповідно до Наказу Міністерства оборони України «Про перелік посад рядового, сержантського та старшинського складу» № 317 від 07.09.2020, додано нові звання в системний довідник: рекрут, головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, головний майстер-сержант, штаб-старшина, майстер-старшина. Створення записів в довіднику виконується в розділі Параметри / Налаштування / Довідники / Звання. При створенні нового запису або редагуванні, в рядку «Звання з довідника» звернення до системного довідника, в якому доступні вищевказані звання.  .
 11. СОІД №1870020. В розділі Документи відключена група звітів 520 Відпускна записка. Звіти вказаної групи для формування передбачені в розділі Універсальний  .
 12. СОІД №2086974. Доопрацьовано розрахунок індексації в межах прожиткового мінімуму по декільком карточкам одного працівника, з урахуванням сумарної кількості ставок не більше 1.
 13. СОІД №2089098. Реалізовано виключення днів, нарахованих по системі оплати оплаты із розрахунку лікарняних у разі, якщо ця система оплати внесена в налаштування лікарняних на закладку «Не повний місяць» .
 14. СОІД №2089524. В налаштуванні відпусток с методами розрахунку 4,54, 55 на закладку "Види оплат час яких виключається з розрахунку" додано групу видів оплат "Оплата за середнім". 
 15. СОІД №1872750. В модулі «Об’єднана звітність» в налаштуванні відомості доданий параметр «Не відображати для військовослужбовців зміну звання, переведення на іншу посаду/підрозділ в Додатку 5» (закладка «Інше»). При формуванні відомості з даним параметром в Додатку 5 записи для військовослужбовців, в яких була зміна звання, переведення на іншу посаду/підрозділ в звітному кварталі не відображається.
 16. СОІД №2083404. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення табельного номеру внутрішнього сумісника в Додатку 5. Записи по внутрішніх сумісниках відображаються з табельним номером сумісника.
 17. СОІД №2043108. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано експорт відомості з параметром «Об’єднувати працівників по ідентифікаційним номерам». При експорті з даним параметром записи об’єднуються, незалежно від значення вказаного в графі «Трудова книжка» Додатку 1.
 18. СОІД №1867014. В модулі «Об’єднана звітність» реалізовано створення відомостей з параметрами «По групі структурних одиниць» та «За всіма доступними групами структурних одиниць». Для створення відомостей з даними параметрами необхідно створити групи структурних одиниць (Реєстр об’єднаної звітності, Реєстр – Групи структурних одиниць) .
 19. СОІД №2045556. В модулі «Об’єднана звітність» додана можливість в налаштуванні відомості на закладці «Види доходів Додаток 4 ДФ» додавати запис без вибору видів оплат.
 20. СОІД №2003748. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення військового збору в Додатку 4, якщо коефіцієнт для розрахунку суми ПДФО розраховується по виду оплати з методом розрахунку «200 Компенсація податку оподатковувана» .
 21. СОІД №2059206. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення даних в Додатку 5. Якщо працівник прийнятий та звільнений в одному місяці, накази про прийом та звільнення відображаються в графі «Документ підстава про поч.і кінець труд.відносин» через кому.
 22. СОІД №2055822. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано формування відомості з параметром «Виділяти дані внутрішніх сумісників в Додатку 1». За наявності в працівника декількох карток внутрішнього сумісництва, дані з розрахункових листів внутрішніх сумісників по обліковим складам, вказаним на закладці «Внутрішні сумісники» в налаштуванні відомості, відображаються одним записом в Додатку 1.
 23. СОІД №2028000. В модулі «Об’єднана звітність» доопрацьовано відображення донарахування суми фонду до мінімальної заробітної плати в графі «Різниця» Додатку 1. Якщо донараховано дохід за попередній місяць звітного кварталу, в якому було донарахування суми фонду до мінімальної заробітної плати, записи в графі «Різниця» не відображаються, якщо дохід перевищує суму мінімальної заробітної плати або відображається сума, яка залишилась в результаті перерахунку.
 24. СОІД №2025744. Модуль Відомості на виплату/Списки на перерахування, Звіт 494 FR «Список перерахування зарплати (Укрексімбанк)DBF» (R494_006.RPF) доопрацьовано експорт в форматі DBF.
 25. СОІД №2025474. Модуль Відомості на виплату/Списки на перерахування, Звіт 494 FR «Список перерахування зарплати (Укргазбанк)DBF» (R494_005.RPF) доопрацьовано експорт в форматі DBF, додано параметр «Об'єднувати строки списку за ІПН». При експорті файлу з даним параметром, записи з однаковими ІПН об'єднуються в одну строку.
 26. СОІД №1876914. В модулі Особові рахунки працівників пункт меню Реєстр / Блокування відкликання наказу стає доступним тільки після виділення запису особового рахунку в першому стовпці реєстра.
 27. СОІД №2013288. В модулі Універсальний документ реализовано варіант звіту 917 FR «Протокол комiсiї iз соцiального страхування (19.07.2018 №13)» (R917_015.RPF) для електронних лікарняних. Новий звіт 917 FR «Протокол засідання комісії із соц. страхування для е-лікарняних» (R917_016.RPF) .
 28. СОІД №2033880. Допрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати: якщо система оплати нараховується пропорційно дням і застосовується параметр «Розрахунок пропорційно годинам при наявності відхилень в робочому часі», Доплата до мінімальної, теж розраховуватиметься пропорційно годинам при наявності відхилень в робочому часі.
 29. СОІД №2015922. Реалізований прямий експорт звіту 377 FR «Заява-розрахунок ФСС»(377_009.RPF) в програму M.E.Doc.  .
 30. СОІД №2018262. У звіті 520 FR «Матеріальна допомога до відпустки» (R520_005.RPF) реалізовано розрахунок від планового заробітку, у разі якщо у працівника був відсутній заробіток за попередні два місяці.
 31. СОІД №2038974. Згідно Постанови КМУ від 12/01/2022 №2 прийнято зміни в розмірі нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності. Реалізована таблиця Мінімальна зарплата медичних працівників. В таблиці вносяться суми мінімальної зарплати відповідно до категорії персоналу.
 32. СОІД №2027532. Реалізовано доопрацювання згідно Постанови КМУ від 12/01/2022 №2- прийнято зміни в розмірі нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності.
   -Доопрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, - для медичних працівників. У методі розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, у розділі Властивості доданий параметр Таблиця мінімальних зарплат для вибору таблиці мінімальної зарплати.
   -Додана можливість розрахунку доплати до мінімальної медичним працівникам у модулі Тарифікація медичних установ.
 33. СОІД №2046336 Доопрацьований звіт 1701FR «Довідка про нарахований дохід та утриманий податок» (RH01_001.RPF) на форму звіту доданий параметр Підсумовувати дохід внутрішнього сумісника.
 34. СОІД №2010060. Доопрацьований звіт 377 FR «Заява-розрахунок ФСС» (R377_009.RPF) – у звіті оновлені підпис і причини непрацездатності для Форми додатка 1.1 заяви-розрахунку «І. Матеріальне забезпечення» та для Форми додатка 1.3 заяви-розрахунку «ІІІ. Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку або профзахворювання» .
 35. СОІД №1938522. Доопрацьований звіт 253 FR «Форма № П-5» (R253_009.RPF), реалізовано виведення двома рядками працівника в звіті у разі зміни посади в середині місяця.
 36. СОІД №2046870. Доопрацьований звіт 813 FR «Особовий рахунок A4»(R813_001.RPF), на формі звіту додано параметри друку «По обліковому», «По розрахунковому періоду», доопрацьовано відображення сторно днів відпустки.
 37. СОІД №2082114. Доопрацьований метод розрахунку 266 Доплата до мінімальної зарплати, при зміні розміру ставки і графіку працівника в середині місяця, розраховується коефіцієнт розміру ставки від норми кожного графіка.
 38. СОІД №2083134. Доопрацьовано звіт 590 FR «Грошовий атестат (Додаток 16)»(R590_035.RPF), у пунктах звіту п.1 Оклад за військовим званням та п.2 Оклад по тарифному розряду у рядку На дату звільнення, реалізовано відображення фактичної суми на дату звільнення.
 39. СОІД №2085570. Доопрацьовано звіт 590 FR «Грошовий атестат (Додаток 16)»(R590_035.RPF), реалізовано відображення сум з копійками, відображення відсотків надбавок та сум прописом, відображення тарифного розряду працівника.

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №2023638. На підставі Постанови КМУ від 28 грудня 2021 р. № 1392 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413 і від 17 квітня 2019 р. № 328» створено новий звіт 1100 FR «Повідомлення про прийняття працівників на роботу (зміни 28.12.2021)» RB00_002.RPF. Звіт формується в 2-х модулях: Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати / Картотека / Особові рахунки працівників та Облік персоналу / Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Реєстр-Друк (або клавіша F9). При формуванні звіту обов'язково потрібно вказати відповідність категоріям осіб облікового складу для заповнення колонки 5 (у вікні параметрів звіту кнопка Категорія особи) .
 2. СОІД №2034252. Для можливості коректного введення даних прізвища, імені, по батькові (далі ПІБ) іншомовного походження, де є необхідність введення частини з маленької літери, реалізована можливість зберігати дані так, як вони введені - без перетворення першої літери на заголовну. При введенні частини ПІБ з малої літери, програма видає повідомлення щодо перетворення перших літер на прописні; користувач може дати згоду на перетворення або залишити варіант написання з малої літери.
 3. СОІД №2045844. У зв`язку із зміною назви «Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю» внесені відповідні зміни у звіт 1815 FR «Форма № 10-ПОI. Звіт про зайнятість i працевлаштування осіб з інвалідністю» RI15_009 – в найменування фонду в полі «Подають…». Звіт формується в модулях: Облік персоналу / Облік праці й заробітної плати / Результати розрахунку / Звіти, Облік персоналу / Облік кадрів / Картотека / Особові картки працівників через меню Звіт-Формування звіту (або комбінація клавіш Alt+F9) або Реєстр-Друк (або клавіша F9) та Облік кадрів / Звіти.

Управління студентами

Доопрацювання
 1. СОІД №1870020. В розділі Документи відключена група звітів 520 Відпускна записка. .
 2. СОІД №2037000. Перейменоване поле Дата прийому на Дата зарахування в наступних видах реєстру: № 1 Картотека студентів, № 3 Картотека студентів - Контрагент, Договір (контракт), № 7 Картотека студентів - Кадрові відомості («Дата вступу», «Дата звільнення» перейменоване відповідно на «Дата зарахування» та «Дата відрахування»). № 51 Картотека студентів - Бюджетна форма навчання, № 52 Картотека студентів - Контрактна форма навчання, № 53 Картотека студентів - Проживають або потребують гуртожитку, № 54 Картотека студентів - Контрагент, Договір (контракт), № 57 Картотека студентів - Проживання в гуртожитку.
 3. СОІД №2036016. В картотеці студентів вилучено та перенесено в структуру поле Номер картки в наступних системних видах реєстрів: № 12 Картотека студентів - Постійні нарахування, № 13 Картотека студентів - Постійні утримання, № 14 Картотека студентів - Призначення і Переміщення, № 15 Картотека студентів - Інвалідність, № 16 Картотека студентів - Адреси, № 17 Картотека студентів - Пільги ПДФО, № 23 Картотека студентів - Посвідчення, № 24 Картотека студентів - Склад сім'ї, № 25 Картотека студентів - Освіта, № 27 Картотека студентів - Присвоєння військових звань до надходження, № 28 Картотека студентів - Участь в бойових діях, № 29 Картотека студентів - Володіння мовами, № 48 Картотека студентів - Академічні відпустки, № 49 Картотека студентів - Навчальні періоди, № 50 Картотека студентів - Соціальна категорія.
 4. СОІД №2032722. В модулі Картотека студентів, в розділі картки «Освіта» додані поля Серія документа про освіту, Тип документа про освіту. До поля Тип документа про освіту підключений довідник із модуля Облік кадрів «Типи документів про освіту». Поле «Диплом №» перейменоване на «№ документу».  .
 5. СОІД №2041362. В модулі Екзаменаційна відомість, аналогічно автоматичному формуванню відомості практики через меню Реєстр / Сформувати відомість практики, при створенні відомості практики вручну через пункт меню Реєстр / Створити відомість та виборі в блоці Форма экзамена значення Практика поля Дисципліна, Екзаменатор, Асистент, Початок та Закінчення стають неактивними.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД № 2047344. Реалізован новий звіт розрахунку кирування R381_014.
 2. СОІД № 2047338. Реалізован новий звіт податкової накладної R381_019.
 3. СОІД №2049318. Розрахунок коригування купівлю/продаж, вид реєстру, добавленний реквізит “Дата реєстрації податкової накладної” .
 4. СОІД №2048394. Реєстр електронної форми розрахунку коригування/ специфікація - добавлено реквізит “грипу коригування”.
 5. СОІД №№2077428, 2082330. Перероблений функціонал звіту “декларація ПДВ” RD13_051.
 6. СОІД №1951266. Реалізовано логіку передачі поля "Без ПДВ" при прямому Експорті розрахунку коригування в М.E.doc. Якщо в нас коригування сформоване за податковою накладною, у якої податкова модель з типом "Без ПДВ", то повинні також передаватися дані "Без ПДВ".
 7. СОІД №2067774. Перероблений функціонал звіту RD13_055 (додаток 5 ) добавлені льготи (стаття 196 розділу V Кодексу).

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №2028900. Автотранспорт. Реалізовано в Подорожніх листах пароль при закритті року на кнопку "ОК" і повідомлення про необхідність збереження Резервної копії. Форматка налаштування закриття року запускається комбінаціями клавіш Alt-S, Alt-Z. 

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 85.