Випущено пакет оновлень 8.00.008


Грошові засоби

Доопрацювання
 1. СОІД №166134. Платіжна інструкція. Звіт 37 FR Платiжна iнструкцiя R037_007. На діалогове вікно звіту, додано параметр: «Структуроване призначення». При обраному параметрі, в блок звіту "Структуроване призначення" виводяться значення полів, що заповнені на закладці ISO20022 Платіжної інструкції.
 2. СОІД №166313. Платіжні документи/Платіжна інструкція. На закладці ISO20022 перейменовано поля відповідно до програми казначейства та довідників що визиваються: Вид оплати в "Код виду сплати", Код виду сплати в "Тип". Зміни відображено в звіті 37 "Платіжна інструкція" R037_007.RPF.
 3. СОІД №166164. Виписки банку. В структуру налаштування виду реєстру "Виписки банку", в групу Вихідні реквізити, додано групу полів ISO20022. Для відображення в реєстрі значення відповідних полів прив'язаної до операції Платіжної інструкції.
 4. СОІД №166483. Виписки банку. Збільшено поле "Призначення" до 500 символів. Збільшення здійснено по полю Клієнт-банку CBNU_PAYDES, калькуляції DC_Fund.
 5. СОІД №166315. Платіжні документи/Платіжна інструкція. Закладка ISO20022. Додано відображення в меню Правка - пункту "Редагувати" F4, для полів "Адміністративно-територіальна зона", "Інформація щодо документів...", "Інформація про податкове повідомлення", "Додаткова інформація запису".
 6. СОІД №166148. Авансові звіти+ТМЦ. При формуванні валютного авансового звіту, при додаванні специфікації в операцію звіту, реалізовано відображення еквіваленту в валюті звіту, та в валюті обліку. Після реєстрації авансового звіту в Розрахунках по авансовим звітам, складський ордер з операції формується на суму в гривневому еквіваленті.
 7. СОІД №165586. Виписки банку. Валютні рахунки. До меню Реєстр/Створити додано новий тип операції «Переоцінка валюти» (ПрВал). Реквізити операції: дата операції; центр відповідальності; "Документ"- тип ; номер (автонумерація не задіяна); дата; валюта/курс; сума в грн (сума редагується вручну в операції); призначення. По операції «Переоцінка валюти» є можливість формувати проводки та проводити операцію до головної книги. В налаштування структури виду реєстру, додано поле «Сума переоцінки», для відображення суми операції «Переоцінка валюти». Суми по цій операції не враховуються у підсумкових сумах по об’єкту обліку. Надано можливість, імпортувати операцію з новим типом через Клієнт-банк. Додано новий тип операції, для обробки в Клієнт-банку в блок «Константи типів банк. операцій ІС-ПРО».
 8. СОІД №165839. Фінансові документи. Реалізовано метод на сервері додатків, що виконує обробку вибору документа оплати в касових ордерах, платіжних документах (прив'язка по F3 в полі сума) - api/partnerSettlements/paiddocuments/ProcessSelectedPaymentDocuments.
 9. СОІД №165939. Реалізовано метод видалення оплати (розрахунків з контрагентами). api/partnersettlement/partnerMutualSettlement/RemovePayment - метод опрацьовує видалення оплат для таких типів документів: рахунок; накладна; звіт консигнатора. 
 10. СОІД №165842. Реалізовано метод обробки рознесення документів оплат: api/partnersettlement/partnerMutualSettlement/DistributionPaidDocuments. Метод підтримує два режими: автоматичне рознесення; рознесення по відміченим документам основам. Метод опрацьовує два варіанти виклику: в середині документу; виклик з реєстру. Для виклику з реєстру реалізовані методи, що отримають запис (перевіряють наявність) та викликають механізм рознесення документів оплат: api/cashaccounting/financialOperations/DistributionPaidDocuments (для фінансових операцій); api/partnerSettlements/inventorydocuments/DistributionPaidDocuments (для документів інвентаризації).
 11. СОІД №165731. Картотека депонентів. Реалізовано метод виплати оплати по депоненту. api/cashaccounting/deposit/PayDepositorsPayment. Метод повертає протокол-відповідь.
 12. СОІД №165730. Картотека депонентів. Реалізовано метод списання сум з простроченим терміном зберігання - api/cashaccounting/deposit/WriteOffOverdueAmounts. 
 13. СОІД №165732. Фінансові операції. Реалізовано метод групового видалення документів основ у фінансових операціях: api/cashaccounting/financialOperations/DeleteBaseDocuments. 
 14. СОІД №165733. Картотека депонентів. Реалізовано метод формування касового ордеру на суму відмічених записів картотеки депонентів - api/cashaccounting/deposit/CreateCashOrder. Метод повертає повідомлення про створення ордеру.

Головна книга

Доопрацювання 
 1. СОІД №165936. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано звіт FR "Звіт про обсяги реалізованих послуг" (R372_470.RPF).
 2. СОІД №165183. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Інформація про кошти, перераховані на спеціальні реєстраційні рахунки МО України в рахунок відшкодування винними особами матеріальних збитків, завданих державі втратою, псуванням, знищенням, нестачею, розкраданням та інші (R372_471.RPF)
 3. СОІД №165184. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка відповідності показників фактичних видатків з касовими (R372_473.RPF)
 4. СОІД №165188. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Розшифровка (деталізація) показників, що впливають на формування фінансового результату на кінець звітного періоду (R372_469.RPF).
 5. СОІД №165187. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка про вартість усіх матеріальних цінностей, що перебувають на обліку (R372_468.RPF).
 6. СОІД №166061. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Довідка* щодо розкриття показників у формі 2-дс «Звіт про фінансовий результат» ВИТРАТИ (R372_472.RPF).
 7. СОІД №165185. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано бланк FR Розшифровка позабалансових рахунків (R372_467.RPF)
 8. СОІД №165181. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано шаблон та звіт згідно Збірника форм оперативної фінансової звітності ДФ МОУ від 31.03.2023 № 248/1725 FR Зведення про виконання кошторисів за спеціальним фондом (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством) (R372_475.RPF)
 9. СОІД №165182. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано шаблон та звіт згідно Збірника форм оперативної фінансової звітності ДФ МОУ від 31.03.2023 № 248/1725. FR Зведення про виконання кошторисів за спеціальним фондом (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно iз законодавством) (R372_475.RPF)
 10. СОІД №165060. Головна книга/Регламентована звітність. Реалізовано шаблон та звіт згідно Збірника форм оперативної фінансової звітності ДФ МОУ від 31.03.2023 № 248/1725. FR Зведення про виконання кошторисiв за загальним фондом (R372_476.RPF)/
 11. СОІД №166194. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. Для звітів R008_015.RPF та R008_007.RPF додано фільтр у діалоговому вікні у вигляді комбобоксу з довідником КПКВ для вибору одного коду або декількох. У разі пустого поля фільтру - виводяться дані по всім кодам КПКВ.
 12. СОІД №166147. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери / Журнал Головна. Реалізовано звіт R570_031.RPF Журнал Головна (вал.) з відображенням сум оборотів і підсумків в гривні та в валюті (всі задіяні види валют). Також додано можливість виводити звіт на одну сторінку та вивантажувати в Excel.
 13. СОІД №166496. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Звіти. У звіті RC30_007.RPF на діалогове вікно додано параметри "Друкувати на одному листі" (для експорту в Excel) та "Не виводити суми в гривні", при активації якого суми відображаються лише в обраній валюті (за умови наявності проведень в цій валюті).
 14. СОІД №165625. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Відомість аналітичного обліку. У звіти RC48_008.RPF, RC48_009.RPF додано відображення залишків по договорам.
 15. СОІД №166549. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Оборотно-сальдовий баланс. Для звіта R009_001.RPF В діалоговому вікні за замовчуванням реалізовано відповідність періоду формування звіту, тому періоду, який обрано в модулі.
 16. СОІД №165616. Бухгалтерський та податковий облік / Головна книга / Меморіальні ордери. У діалоговому вікні звітів:
  • МО №9 Меморіальний ордер №9-авт R570_015.RPF;
  • МО №10 Меморіальний ордер №10-авт R570_016.RPF;
  • МО №12 Меморіальний ордер №12-авт (у редакцiї вiд 15.02.21) R570_030.RPF;
  • МО №13 Меморіальний ордер №13-авт R570_019.RPF;
  • МО №16 Меморіальний ордер №16-авт (анал. позабал.обл.) R570_022.RPF;
  • МО №17 Меморіальний ордер №17-авт R570_023.RPF;
  • МО №17 Меморіальний ордер №17-авт (звед) R570_024.RPF.
  Реалізовано параметр "Групувати дані", при активації якого у звіт виводяться згруповані по однаковій аналітиці проводки у вигляді загальної суми.

Фінансове планування й аналіз

Доопрацювання  
 1. СОІД №165565. Фінансове планування та аналіз/ Керування доступом на закладці Параметри додано пункт Зміни статусу фінансових таблиць. Якщо у користувача він не встановлен, то поле Статус таблиці буде відсутнє.
 2. СОІД №165250. Фінансові таблиці. Реалізован новий звіт по шаблону фінансової таблиці FR Розрахунки, якi обгрунтовують показники видаткiв, що включаються до проєкту кошторису за бюджетною програмою RB52_017.RPF.
 3. СОІД №165249. Фінансові таблиці. Реалізован новий звіт по шаблону фінансової таблиці FR Донесення про зменшення бюджетних асигнувань RB52_016.RPF.
 4. СОІД №165248. Фінансові таблиці. Реалізован новий звіт по шаблону фінансової таблиці FR Заявка на бюджетнi асигнування за КПКВ RB52_015.RPF.
 5. СОІД №165246. Фінансові таблиці. Реалізован новий звіт по шаблону фінансової таблиці FR Детальний розрахунок за бюджетною програмою (пiдпрограмою) RB52_018.RPF.
 6. СОІД №166612. Сервіс/Імпорт/Універсальний імпорт/Фінансове планування та аналіз/Кошториси. Реалізовано можливість імпорту кошторису наступного року.

Управління виробництвом

Доопрацювання
 1. СОІД №165718. Для звітів, реалізованих відповідно до наказу № 421 від 13.12.2022 р, було виконано зміну шрифту на Times New Roman. Зміни виконані у наступних модулях і звітах підсистеми:
  • Керування цехом/Лімітно- забірна карта (C873_008.RPF) та Акт списання (C867_002.RPF);
  • Додаткові модулі/ Виробнича комплектація (CH24_003. RPF).
 2. СОІД №№166516, 166572. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича розукомплектація. Реалізована можливість запуску калькуляції документа по Alt+U з реєстру документів Виробнича комплектація.
 3. СОІД №166572. Модернізована функція калькуляції SET_PRDCMP_KITSQT для запуску її з реєстру документів, додано новий параметр.
 4. СОІД №166517. Облік виробництва/ Конфігурація виробництва/ Специфікація на продукцію. Додано нову вкладку “Додатково”, у якій створено два нових блоки для введення великих обсягів даних - Підготовка та Процес.
 5. СОІД №166519. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича розукомплектація. Реалізована можливість формування заявки на постачання із реєстру документів Виробнича комплектація (створений пункт меню в розділі Реєстр "Створити заявку на постачання"). Також додане діалогове вікно з можливістю вибору варіанту створення заявки на постачання: на всю кількість матеріалів чи на матеріали, яких не вистачає.
 6. СОІД №166592. Облік виробництва/ Додаткові модулі/ Виробнича розукомплектація. Для документу виробнича комплектація, при формуванні заявки на постачання з середини документу, додане діалогове вікно з можливістю вибору варіанту створення заявки на постачання: на всю кількість матеріалів чи на матеріали, яких не вистачає.

Облік основних засобів

Доопрацювання
 1. СОІД №166423. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Alt + F9. На діалоговому вікні звіту R704_001.RPF додано параметр "Не відображати списані картки", при активації якого картки, списані на дату звіту не виводяться.
 2. СОІД №166326. Облік ОЗ / Відомість інвентаризації ОЗ. На формі створення відомості інвентаризації ОЗ груповим методом додано параметр (перемикач) "Додавати підрозділ з ОР МВО до заголовку відомості".
 3. СОІД №165960. Облік ОЗ / Картотека ОЗ / Сервіс / Налаштування. Додано параметр для вибору додаткового довідника та аналітичної картотеки для створення додаткової аналітичної картки в картці ОЗ (Закладка Додатково). 
 4. СОІД №165643. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Операція Часткове переміщення. В документі часткового переміщення (по F4 всередині документа) для картки-приймача реалізовано відображення стану у полі Використання відповідно до дійсного використання цієї картки.
 5. СОІД №165790. Облік ОЗ / Картотека ОЗ. В картках ОЗ на закладці Рух додано інформацію про картку-джерело у випадку, коли її було створено документом часткового переміщення.
 6. СОІД №165475. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ. Для документів по операціям Внутрішнє переміщення, Введення в експлуатацію і Часткове переміщення реалізовано можливість додавання атрибутів через меню Документ / Атрибути картки ОЗ. У документі часткового переміщення для картки-приймача (F4) створено кнопку "Атрибути", по якій вони додаються.
 7. СОІД №165322. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Відповідно до наказу МОУ 29.03.2021 № 81 реалізовано звіт C663_035.RPF Акт списання.
 8. СОІД №165253. Облік ОЗ / Звіти. Відповідно до наказу МОУ 17.08.2017 № 440 реалізовано звіт R143_001.RPF «Книга обліку наявності та руху військового майна» Додаток 13.
 9. СОІД №165251. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ / Ctrl + F9. Відповідно до наказу МОУ 29.03.2021 № 81 реалізовано звіт C663_034.RPF Акт якісного (технiчного) стану (Додаток 1) (Нак МОУ № 81 вiд 29.03.2021).
 10. СОІД №164171. Облік ОЗ / Звіти. Відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 263 від 31.07.2020р. реалізовано звіт R146_001.RPF 146 FR Звiт про операцiї зi списання матерiальних цiнностей або передачi мiж вiйськовими частинами-користувачами (Додаток 16).
 11. СОІД №164704. Облік ОЗ / Налаштування / Калькуляція. В групу "Реквізити нової картки (приймача) для заповнення" додано поле "Код відповідальної особи" OSCL13_OTV_CD. Заповнення при виклику калькуляції по Ctrl + F3.
 12. СОІД №166251. Облік ОЗ / Документи руху ОЗ. У документі часткового переміщення додано параметри (Сервіс / Налаштування), при активації яких поле "Місцезнаходження" та "Центр відповідальності" переносяться із картки-джерела у картку-приймач.
 13. СОІД №165479. Для виробничих підприємств в картках ОЗ на закладці Знос додано можливість змінювати параметр по нарахуванню зносу - з моменту надходження або у наступному періоді після введення в експлуатацію.
 14. СОІД №166491. На підставі питання https://siid.ispro.ua/issues/166446#change-837735 та у зв'язку з тим, що у деяких ситуаціях метод амортизації 301 нараховує мінусову суму зносу, було доповнено програму системного метода розрахунку амортизації 301 додатковою перевіркою:
  • Після 13-ї строки програми додано IF B_SUM_AM_CUR<0 THEN B_SUM_AM_CUR=0

Заробітна плата

Доопрацювання
 1. CОІД №164851. Реалізована нова форма звіту 334 «Довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення та премію для призначення пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Додаток 8 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (пункт 3 розділу ІI).( R334_011. RPF).
 2. СОІД №166124. Реалізовано заповнення таблиці «дані для розрахунків по середньому по періодам» при виконанні розрахунків матеріальної допомоги в УД або в РЛ. Ці дані використовуються при побудові звітів: R 520_005 FR Матерiальна допомога до вiдпустки та R 520_015 FR Надання матерiальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань, відповідно оновленому розрахунку матеріальної допомоги.
 3. СОІД №165697. Доопрацьовані звіти R 520_005 FR Матеріальна допомога до вiдпустки та R 520_015 FR Надання матеріальної допомоги для вирiшення соцiально-побутових питань, відповідно оновленому розрахунку матеріальної допомоги.
 4. СОІД №165462. Якщо використовується програма користувача, яка виконує розрахунок оплат по-середньому, додано алгоритм, який поверне відкориговану суму програмою користувача, якщо задана тільки одна вхідна сума - або індексований, або не індексований заробіток.
 5. СОІД №165363. Доопрацьовано алгоритм розрахунку компенсації відпустки якщо у працівника не було заробітку і розрахунок виконується від окладу. В цих випадках в розахунок включаються місяці з січня 2023 по місяць нарахувань.
 6. СОІД №165386. Доопрацьовано алгоритм розрахунків по середньому у разі, якщо в розрахунковому періоді не було заробітку на дату початку розрахунків, а працівника на цю дату протабельовано системою оплати, яка виключається з розрахунку.
 7. СОІД №165179. Доопрацьовано алгоритм розрахунку фондів ЄСВ з параметром «Розраховується для підприємств ДІЯ СІТІ». Для визначення максимальної величини бази для розрахунку фондів, з цим параметром, використовується таблиця мінімальної зарплати замість таблиці «Максимальний оподатковуваний дохід».
 8. СОІД №166556. У звті R377_009.RPF FR Заява-розрахунок ФСС для Е-лiкарняних збільшено довжину поля "номер листка непрацездатності" при заповненні цього поля у звіті, в файлах експорту в форматах JSON та XML.
 9. СОІД №165332. Для свідоцтва про смерть в універсальному документі реалізована можливість внесення в поле "Серія" римської цифри ІІ. Серія вноситься без дефіса.
 10. СОІД №166128. Об’єднана звітність. Для звіту з типом «Довідковий» додано можливість формування більш ніж по одному працівнику. Щоб додати працівників, у виді реєстру 1. «Список працівників ПДФО, ЄСВ, ВЗ» оберіть пункт меню Реєстр – Вибір працівників за списком.
 11. СОІД №166507. Налаштування зарплати. Довідники - Звання. У полі "Звання для ЄСВ" додані записи: Головний майстер-старшина, Старший майстер-старшина
 12. СОІД №165610. В структуру вихідних реквізитів в групу «Склад сім'ї» реєстру 28 “Реєстр особових рахунків - Склад сім'ї” (V521_0_063.XML) додано наступні поля: телефон домашній, телефон службовий, телефон мобільний, адреса, місце роботи/навчання, посада, документ про народження.

Облік кадрів

Доопрацювання
 1. СОІД №165866. Згідно з Законом України 2352-IX від 01.07.2022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин" в довідник статей закону в довіднику підстав звільнення (Облік кадрів / Параметри / Налаштування / закладка Довідники / розділ Загальні відомості про працівника / Підстави звільнення) додано пункти:
  • 309 – смерть роботодавця - фізичної особи п.8.1;
  • 310 – смерть працівника, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим п.8.2;
  • 311 – відсутність працівника на роботі та інформації про причини понад 4 місяці поспіль п.8.3;
  • 504 – неможливість забезпечення працівника роботою, у зв’язку із знищенням (відсутністю) майна роботодавця внаслідок бойових дій п.6.
 2. СОІД №152109. В Змінах до Штатного розпису деактивовано праве вікно - перегляд, виділення змісту опису (деталей) операції, натомість реалізована можливість копіювання через праву кнопку миші опису (деталей) операції.
 3. СОІД №165610. В структуру вихідних реквізитів в групу «Склад сім'ї» реєстрів 14 “Реєстр особових карток - Склад сім'ї” (V513_0_063.XML), 56 “Реєстр особових карток - Універсальний реєстр” (V513_0_300.XML) додано наступні поля: телефон домашній, телефон службовий, телефон мобільний, адреса, місце роботи/навчання, посада, документ про народження.

Податковий облік

Доопрацювання
 1. СОІД №165799. Імпорт податкової накладної через файл XML. При імпорті податкової накладної за файлами XML додано розподіл створення товару чи ж послуги , розробки нової картки номенклатури. Якщо у файлі імпорту, рядки <RXXXXG4 ROWNUM> - заповнено а <RXXXXG33 ROWNUM>- порожньо, номенклатура створюється в категорії запаси , якщо <RXXXXG4 ROWNUM> -порожньо, а <RXXXXG33 ROWNUM > -заповнено створюється в категорії.
 2. СОІД №163835. Налаштування довідника. Реалізовано методи серверу додатків роботи довідників: Форми розрахунків, Причини коригування, Довідник з ДКПП, Довідник пільг.
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/calculationform/get - отримати форми розрахунків;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/calculationform/add - додати форми розрахунків;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/calculationform/update - оновити форми розрахунків;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/calculationform/delete - видалити форми розрахунків;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/typedocument/get - отримати тип документу;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/typedocument/add - додати тип документу;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/typedocument/update - оновити тип документу;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/typedocument/delete - видалити тип документу;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/adjustmentreason/get- отримати причину змін;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/adjustmentreason/add - додати причину змін;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/adjustmentreason/update - оновити причину змін;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/adjustmentreason/delete - видалити причину змін;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/stateclassifier/get - отримати класифікатор продукції;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/stateclassifier/add - додати класифікатор продукції;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/stateclassifier/update - оновити класифікатор продукції;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/stateclassifier/delete - видалити класифікатор продукції;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/benefit/get - отримати довідник пільг;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/benefit/add - додати довідник пільг;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/benefit/update - оновити довідник пільг;
  • api/taxaccounting/setting/dictionary/benefit/delete - видалити довідник пільг.
 3. СОІД №165851. Реалізовано метод серверу додатків механізм перерахунку сальдо за податковою накладною під час створення та видалення податкової накладної та реагування сум у податковій накладній. /api/taxaccounting/taxinvoices/NnuUpdateCurrentSaldo
 4. СОІД №166484. Оптимізована робота з грошовими операціями модулях податкового обліку.
 5. СОІД №166559. Екранна форма податкової накладної. Під час створення податкової накладної у полі «Код» додано умову, якщо контрагент має ознаку «Неплатник ПДВ», то поле очищається.
 6. СОІД №166562. Імпорт податкової накладної через файл XML. При імпорті податкової накладної через XML з полем <RXXXXG3S ROWNUM> довжиною понад 255 знаків зачитується номенклатура за назвою в картотеці, що збігається з полем у файлі.
 7. СОІД №165207. Розрахунки коригування, закладка специфікація. Додано у меню кнопки “Створити”, “Змінити”, “Видалити”. Додана додаткова логіка при вибору типу зміни  коригування. 

Логістика

Доопрацювання
 1. СОІД №134378. Облік запасів / Інвентаризація запасів. В відомості інвентаризації додано новий фільтр за яким можна відбирати картки по атрибутах або набору атрибутів з умовами "і" та "або". Формування відомостей з фільтром по атрибутах можна виконувати груповим способом по Alt+G. В структуру реєстру відомостей додано поле що відображає вказаний фільтр.
 2. СОІД №164301. Облік запасів / Звіти. Реалізовано новий звіт R579_004.RPF «579 FR Книга обліку наявності та руху військового майна (Додаток 13)».
 3. СОІД №165595. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано на FRCore звіт C262_012.RPF «Звіт про надходження i відпуск (використання) лікарських засобів та медичних виробів. Додаток 6».
 4. СОІД №165596. Облік запасів / Картотека складського обліку. Реалізовано на FRCore звіт C262_013.RPF «Звіт про надходження i використання лiкарських засобiв та медичних виробів постами (манiпул. кiмн.). Додаток 8».
 5. СОІД №165931. Облік запасів / Документи обліку руху запасів. Реалізовано на FRCore звіт C864_028.RPF «Акт списання (Дод.3 до Порядку списання військового майна)».
 6. СОІД №165609. Облік запасів / МШП в експлуатації / Документи обліку руху МШП. Реалізовано новий звіт R679_007.RPF «Накладна (вимога) (Нак № 431 вiд 13.12.2022)».
 7. СОІД №166211. Облік запасів / Налаштування. Оптимізовано перевірки для роботи з об’єктами обліку.
 8. СОІД №165711. Облік закупок/ Облік збуту. Звіти по наказу Міністерства фінансів від 13.12.22 р. №431 приведені до стандарту друку, у звітах встановлений шрифт Times New Roman. Зміни проведені у звітах: облік закупівель/ Прибуткові товарні накладні: C281_007, C281_006, облік збуту/ Видаткові товарні накладні: C324_012, C324_011.
 9. СОІД №166260. Облік закупок/ Облік збуту. Доопрацьовані наступні звіти у зв'язку з рефакторингом методів по рахункам карточки підприємства:
  • облік збуту/рахунки до одержання C311_001;
  • облік закупок/акт приймання робіт C322_001;
  • облік закупок/облік довіреностей CD09_002,CD09_005.
 10. СОІД №165791. Облік закупок/ Облік збуту/ Рахунки. В документі реалізована можливість вводу суми авансу без подальшого її перерахунку від проценту авансу.
 11. СОІД №166436. Облік закупок/ Облік збуту. Пришвидшено копіювання накладних, актів, рахунків-накладних.
 12. СОІД №166495. Облік закупок/ Облік збуту. При передачі документів в M.E.Doc додано нове поле для передачі одиниці виміру кількості, за яку встановлена ціна - TDocS_EiCnNm.
 13. СОІД №165740. WEB. Облік закупок/ Облік збуту. Реалізован комбобокс вибору накладної з фільтрами та підключений у документи: довіреність, накладні на повернення постачальнику, накладні на повернення від покупця. Реалізовані наступні методи сервера додатків:
  • api/logistic/trade/invoice/GetByParams - отримати список накладных по фільтру( загальний);
  • api/logistic/trade/invoice/GetBasisDocuments - отримати документи підстави у накладній по коду підстави;
  • api/logistic/trade/powerofattorney/GetBasisDocuments - отримати документи підстави у довіреності по коду підстави.
 14. СОІД №165742. WEB. Облік закупок/ Облік збуту. Реалізован комбобокс вибору рахунка з фільтрами. Комбобокс підключений у документи в якості вибору документа-підстави: довіреність, накладні, замовлення, рахунки-накладні, акти. Реалізовані наступні методи сервера додатків:
  • api/logistic/trade/account/GetByParams - отримати список рахунків по фільтру( загальний);
  • api/logistic/trade/account/GetBasisDocuments - отримати документи підстави у рахунках по коду підстави;
  • api/logistic/trade/powerofattorney/GetBasisDocuments - отримати документи підстави у довіреностях по коду підстави.
 15. СОІД №165743. WEB. Облік закупок/ Облік збуту. Реалізовано комбобокс вибору звітів консигнатора з фільтрами. Комбобокс підключений у банківські документи в якості вибору сплачених документів. Реалізовані наступні методи сервера додатків:
  • api/logistic/trade/consignee/GetByParams - отримати список звітів консигнатора по фільтру( загальний);
  • api/logistic/trade/consignee/GetBasisDocuments - отримати документи підстави для звіта консигнатора.
 16. СОІД №166356. WEB. Облік закупок/ Облік збуту. Реалізован комбобокс вибору замовлень з фільтрами. Комбобокс підключений у документи в якості вибору документа-підстави: довіреність, накладні, рахунки, рахунки-накладні, акти. Реалізовані наступні методи сервера додатків:
  • api/logistic/trade/OrderForProductsGetByParams - отримати список замовлень по фільтру( загальний);
  • api/logistic/trade/OrderForProducts/GetBasisDocuments - отримати документи підстави для замовлення по коду підстави.

Облік речового забезпечення

Доопрацювання
 1. СОІД №160939. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. В документі відомість на видачу замінено діючий підбір карток складського обліку на складський. Резервування товару / формування ордеру може відбуватись по декількох КСО поки не буде підібрана вся затребувана кількість.
 2. СОІД №161402. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. В документі відомість на видачу реалізовано механізм заміни картки складського обліку, якщо по рядку вже було зарезервовано. Механізм вибору переведено на роботу через сервер додатків. Реалізовані методи:
  • api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/Reserve - зарезевувати за документом по рядкам;
  • api/clothingSupport/clothSupWorkerDocument/CheckReserve - перевірити резервування за документом.
 3. СОІД №161405. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. В вікні вибору карток складського обліку при резервуванні реалізована робота з реєстром для можливості налаштовувати користувацькі, додані поля. 
 4. СОІД №165476. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано автоматичну зміну статусу документу відомість на повернення, якщо сформований прибутковий ордер.
 5. СОІД №165668. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. До структури реєстру документів додано поля sDocStorSh – шифр складу видачі; sDocStorNm - найменування складу.
 6. СОІД №165669. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. До структури реєстру специфікації додано поля WrkS_CnSeb – ціна за собівартістю; WrkS_SumSeb - сума за собівартістю.
 7. СОІД №165904. Облік речового забезпечення / Документи по працівникам. Реалізовано механізм розділення рядків в документі відомість на видачу при резервуванні товару зі складу, якщо на картці складського обліку недостатня кількість.
 8. СОІД №161474. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. Реалізовані серверні метода та підключені для роботи з карткою речового забезпечення.
 9. СОІД №165665. Облік речового забезпечення / Картотека забезпечення. В звіті R130_004.RPF FR Картка обліку речового майна особистого користування (Додаток 54) реалізований параметр "Відображати позиції з рухом". По активному параметру в звіт відображаються тільки позиції по яким була видача за документом або атестатом.

Облік роботи автотранспорту

Доопрацювання
 1. СОІД №166613. Автотранспорт. Реалізовано параметр до секції функції роботи з подорожніми листами "Не копіювати поля користувача при копіювання подорожнього листа".
 2. СОІД №166532. Автотранспорт. Додано новий вид палива "Електроенергія".

Взаємовідносини з клієнтами

Доопрацювання
 1. СОІД №165768. Створено та підключено в десктоп-версії метод серверу додатків для відправки документів “Подія” у архів.
  • api/Crm/CrmEvent/MoveList - переміщення подій у архів
 2. СОІД №165708. Створено та підключено в десктоп-версії метод серверу додатків для зміни статуса обраних задач.
  • api/crm/CrmJob/ChangeJobsStatus - зміна статусу завдань
 3. СОІД №166121. В методи серверу додатків, які відповідають за створення та зміну документа “Задача”, додано можливість розсилання листів та повідомлень по документу, з урахуванням налаштувань відправки. Зміни проведені в наступних методах:
  • api/crm/crmjob/creation - створення документу;
  • api/crm/crmjob/update - зміна документу.

Облік комунальних послуг

Доопрацювання
 1. СОІД №165779. Облік комунальних послуг. Реалізовано розрахунок за неповний місяць дії послуги для метода «Квартплата»
 2. СОІД №165713. Облік комунальних послуг. Під алгоритми оплат обліку комунальних послуг адаптовано метод PostingPaymentsForSpecification/
 3. СОІД №166261. Облік комунальних послуг / Особові рахунки. Доопрацьовані наступні звіти у зв'язку з рефакторингом методів рахунків картки підприємства:
  • С021_001 (FRCore Довiдка про склад сiм'ї та розмiр платежiв за ЖКП (ЖС-2));
  • С021_002 (FRCore Довiдка про склад сiм'ї та характеристику ЖП(будинку) (1-Пiльга)).

Загальні довідники

Доопрацювання
 1. СОІД №165727. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для роботи зі складовими цінами:
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/getAllByPriceId - отримати всі записи складових цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/clearAllParts - очистити всі тимчасові записи по складовим цінам та архіву цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/clearPart2 - очистити тимчасові записи складових цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/loadPart1 - завантажити всі складові ціни в тимчасову таблицю архіву цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/loadPart2 - скопіювати дані тимчасової таблиці архіву цін в тимчасову таблицю складових цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/addPart2 - додати тимчасову складову ціну;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/updatePart2 - оновити тимчасову складову ціну;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/deletePart2 - видалити тимчасову складову ціну;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/mergePart2 - скопіювати дані тимчасової таблиці складових цін в тимчасову таблицю архіву цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/temp/subprice/getCompletePrice - отримати поточну ціну із тимчасових складових цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/subprice/saveTemp - зберегти тимчасові ціни.
 2. СОІД №165750. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для роботи з рядками асортименту:
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/Get - отримати позицію асортименту;
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/Add - створити позицію асортименту;
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/AddMany - групове створення позицій асортименту;
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/Update - оновити позицію асортименту;
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/Delete - видалити позицію асортименту;
  • api/dictionaries/pricing/assortment/item/DeleteMany - групове видалення позиції асортименту.
 3. СОІД №165751. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для імпорту прейскурантів та цін:
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/price/import - імпорт цін та складових цін;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/import - імпорт прейскурантів.
 4. СОІД №166102. Прайс-листи. Реалізовані і підключені в десктоп версії методи сервера додатків для видалення архіву цін прейскуранта:
  • api/dictionaries/pricing/priceList/DeleteManyPrices - видалення цін по прайс-листам;
  • api/dictionaries/pricing/priceList/item/DeleteManyPrices - видалення цін по позиціям прайс-листа.
 5. СОІД №166103. Прайс-листи. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для експорту архіву цін у DBF - api/dictionaries/pricing/priceList/exportPrices.
 6. СОІД №166201. Прайс-листи. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для імпорту архіва цін з DBF - api/dictionaries/pricing/priceList/exportPrices.
 7. СОІД №166202. Прайс-листи. Реалізований і підключений в десктоп версії метод сервера додатків для для розрахунку цін в прейскуранті - api/dictionaries/pricing/priceList/calculatePrices.
 8. СОІД №159188. Структура організації/Довідник територіальних підрозділів. Довідник переведено на сервер додатків.
 9. СОІД №166477. Картотека контрагентів. В універсальний імпорт контрагентів додано імпорт груп контрагентів. Додано поля:
  • PtnGrpI_Cd – Код групи;
  • PtnGrpI_PrCd – Код батьківської групи;
  • PtnGrpI_Nm – Назва групи;
  • PtnGrpI_HasLeg – ознака юридичної особи;
  • PtnGrpI_HasInd – ознака фізичної особи.
  • Реалізовано метод імпорту груп контрагентів - api/dictionaries/Common/PartnersGroups/Import.
 10. СОІД №166547. Картка підприємства. Реалізовано нові методи сервера додатків для роботи з карткою підприємства:
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Get – отримання даних документу;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Creation – створення документу;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Update – зміна документу;
  • api/dictionaries/Common/EnterpriseCard/Prepare – підготовка документу.

Загальносистемні питання

Доопрацювання
 1. СОІД №166099. Доопрацьовано механізм прив'язки шлюзу до сервера застосунків: Під час видалення прив'язки шлюзу на сервері застосунків, на боці ISproGate у конфігураційному файлі servers.json видаляють інформацію про вимкнений сервер застосунків.
 2. СОІД №166213. Реалізовано введення і збереження в налаштуваннях адреси шлюзу ISproGeteway не тільки IP-адресу сервера, на якому працює сервіс інтеграцій, а й доменне ім'я цього сервера.
 3. СОІД №165214. Для модуля "Адміністратор/Вкладення" реалізовано методи на сервері додатків, функції в десктоп-клієнті замінено на нові методи. Реалізовано модуль у WEB-інтерфейсі.
 4. СОІД №165215. Для модуля "Адміністратор/Доступ до звітів" реалізовано методи на сервері додатків, функції в десктоп-клієнті замінено на нові методи. Реалізовано модуль у WEB-інтерфейсі.
 5. СОІД №165216. Для модуля "Адміністратор/Параметри системи" реалізовано методи на сервері додатків, функції в десктоп-клієнті замінено на нові методи. Реалізовано модуль у WEB-інтерфейсі.
 6. СОІД №166227. Реалізовано автоматичну авторизацію сервера при прив'язці сервера додатків до шлюзу ISproGateway. Кнопка "Авторизація" з форми налаштування сервера видалена.
 7. СОІД №166618. Додано пункт "Очистити" в контекстне меню на піктограмі сповіщень, при обранні якого накопичені сповіщення видаляються.
 8. СОІД №166654. Реалізовано метод для отримання даних QR коду документа та інших даних підпису до звітів.

WEB

Доопрацювання
 1. СОІД №166206. Додана можливість валідації багаторядкового поля.
 2. СОІД №166179. Додана можливість переміщення колонок в налаштуваннях реестру.
 3. СОІД №165803. Реалізована можливість розширеного сортування через сервер застосунків.
 4. СОІД №165656. Додані іконки експорту\імпорту для модулю Дизайнер документу\ Конструктор.
 5. СОІД №165375. Додана можливість авторізациї за допомогою смарт картки.
 6. СОІД №166543. Додана можливість підпису документа або вкладення за допомогою смарт картки.
 7. СОІД №166487. Додана можливість додавати штрих-код за допомогою користувацького скрипта до бланку документа.

Загальна кількість доопрацювань в пакеті - 136.