Реалізація простежуваності у системі ISpro на прикладі молочного виробництва

Загальні завдання і схема формування простежуваності

В даний час ключовим завданням при автоматизації підприємств харчової промисловості є забезпечення менеджменту безпечності харчової продукції, яка базується на принципах HACCP (ХАССП), в основі яких лежить аналіз небезпеки, оцінка ризиків і визначення критичних контрольних точок в процесі виробництва.

Одним з суттєвих завдань при реалізації принципів ХААСП є завдання забезпечення простежуваності всіх сировинних та інших матеріальних компонентів від надходження до входу їх в готову продукцію. На малюнку нижче наведена схема реалізації на основі системи ISpro такої простежуваності.

Контроль в простежуваності сировини і матеріалів (СІМ) необхідно вести за такими групами параметрів:

  1. Дані по постачальнику СІМ. Крім звичайних параметрів обліку постачальників часто необхідно враховувати і додаткові параметри постачальників: сертифікати, посвідчення та інші документи, що підтверджують відповідність постачальника встановленим нормам. У картотеці контрагентів системи ISpro такі параметри можуть бути відображені в додаткових полях або реєстрах користувача, скани документів - у вкладенні до картки контрагента;
  2. Кількісні показники надходження СІМ. Ці дані є обліковими і зобов'язані вводиться в систему для забезпечення звичайних облікових показників та формування карток складського обліку (КСО). Для забезпечення простежуваності необхідно вести партійний облік усіх СІМ, що надходять;
  3. Якісні показники СІМ, що надходять. Для багатьох груп СІМ необхідно проводити вхідний контроль різних якісних характеристик по різним типам аналізу: фізичні, біологічні і так далі. При проведенні аналізів можуть видаватися висновки щодо придатності компонентів, при цьому висновки можуть даватися різними фахівцями по окремим групам компетенцій;
  4. Операційний контроль. Не менш важливо мати не тільки можливість реєстрації і простеження партій компонентів за якісними і кількісними показниками, а й мати можливість обліку і контролю цих показників безпосередньо по всьому операційному ланцюжку виготовлення продукції з виявленням відхилень і оперативною реакцією на процес виробництва.
Оприбуткування та облік сировини і матеріалів

На малюнку нижче наведена загальна схема оприбуткування СІМ.

При надходженні будь-яких СІМ, що застосовуються у виробництві продукції, необхідно в процесі оприбуткування формувати партію для кожного компонента СІМ для деталізації складського обліку. Формування номера партії і основних облікових параметрів: дата виготовлення, термін придатності і так далі (це визначається налаштуванням параметрів партій в номенклатурному довіднику), як правило виконується в ручному режимі введення необхідних параметрів. Деякі параметри, як наприклад, номер партії для внутрішньовиробничої ідентифікації, може формуватися автоматично по встановленим на підприємстві правилам.

Після формування партії з усіма необхідними параметрами, необхідно виконати друк етикеток для кожної номенклатури в накладній і нанести етикетки на упаковки СІМ, що надійшли.

В процесі оприбуткування СІМ, що надійшли, мають бути виконані різні аналізи для визначення якісних характеристик і проведені дії з підтвердження оприбуткування матеріалів на склад або складений Акт про невідповідність матеріалів необхідним параметрам. При цьому, в залежності від групи матеріалів, наприклад, упаковці, компоненти, допоміжні матеріали і так далі, може бути кілька індивідуальних Журналів якості з конкретними якісними характеристиками для даної групи. На малюнку нижче представлений варіант журналу для контролю упаковки.

Таким чином для кожної прибуткової накладної формуються для кожної позиції СІМ документи:

Після виконання всіх вищевказаних процедур СІМ надходять на склад. В системі ISpro на основі різноманітних видів реєстрів можливо сформувати реєстр КСО для найбільш зручного перегляду та аналізу стану запасів на складах будь-яких СІМ по партіях з різними кількісними і якісними показниками. Можливо управління видом реєстру з різноманітним виділенням (наприклад, кольором) тих чи інших станів партій, наприклад:

Приклад реєстру КСО наведено нижче на малюнку.

Передача сировини і матеріалів у виробництво

Як правило, передача сировини і матеріалів у виробництво виконується наступним чином (загальна схема представлена нижче на малюнку):

  1. Заявка на відпуск у виробництво. На підставі добового, що найбільш часто застосовується, (можливо - тижневого) плану виробництва формується Вимога-накладна на відпуск СІМ зі складу у виробництво. Кількість необхідного для передачі у виробництво СІМ може формуватися автоматично на основі норм витрати, визначених у специфікації на готову продукцію, нормативу запасів СІМ в виробництві, фізичних параметрів для підбору СІМ для передачі: кількість СІМ в упаковці (мінімальний обсяг переміщення), облік механізмів для пересування (кратність якихось упаковок для навантажувача) і так далі.

Такі правила можуть бути визначені на підприємстві і налаштовані для формування планової кількості СІМ в документі Вимога на відпуск у виробництво. Процедура формування планової кількості може бути реалізована на основі Конструктора системи ISpro і вбудована безпосередньо в документ Вимога на відпуск. У процесі розрахунку формуються рядки номенклатури СІМ без вказівки конкретних номерів партій.

  1. Підбір партій і видача завдання на термінал збору даних (ТСД). Після сформованої заявки безпосередньо з Вимоги на відпуск викликається документ Підбір партій (документ розроблений на основі підсистеми Конструктор). У цьому документі для кожного рядка номенклатури, сформованої в заявці, вказуються всі партії з усіма необхідними характеристиками, які є в обліку на складі. При цьому відбувається автоматичний підбір партій за методом FIFO.

При цьому користувач, в залежності від налаштування, може змінити вручну кількість по різних партіях або буде діяти заборона на ручне коригування. Після перегляду і аналізу підібраних партій користувач виконує функцію видачі завдання на ТСД. При цьому, крім видачі завдання на ТСД може бути і надрукована паперова форма завдання.

  1. Підбір СІМ і читання даних з ТСД. Після обробки комірником завдання і читання даних з ТСД в модулі Підбір партій, формується остаточний варіант Вимоги на відпуск, в якому для кожного рядка номенклатури буде встановлено всі необхідні параметри партії для обліку руху по КСО.
  2. Формування складського ордера на переміщення. Після реального переміщення партій СІМ зі складу у виробництво і підтвердження цього переміщення комірниками, з Вимоги на відпуск формується складської ордер, за результатами дії якого операція переміщення знаходить своє відображення в обліку.

Списання сировини і матеріалів у виробництві

Основний принцип, який має підтримуватися при списанні СІМ, це - індивідуальне списання СІМ на кожен вид готової продукції. У модулі Звіт виробництва ISpro цей принцип повністю підтримується. При цьому досягаються як цілі простежуваності СІМ на виготовлення продукції, так і цілі обліку прямих матеріальних витрат на виробництво конкретних видів продукції.

Фіксування кількісного списання СІМ по партіях може виконуватися різними способами:

На рисунку нижче представлений варіант ручного вибору користувачем партій СІМ для списання на конкретний вид продукції.

В результаті в модулі Звіт виробництва формуються як нормативні (за специфікаціями) показники списання СІМ, так і фактичні в розрізі партій СІМ.

За результатами закриття Звіту виробництва формуються:

Формування простежуваності

Таким чином, за результатами всіх попередніх дій ми отримали:

З урахуванням того, що в системі може плануватися і контролюватися не тільки випуск продукції і списання СІМ, а й операційний контроль ходу виробництва (дана тема буде конкретизована в окремій статті), ми маємо всі необхідні дані для формування дерева простежуваності СІМ на випуск готової продукції.

Приклад такого дерева наведено нижче на рисунку і показує весь склад СІМ по всіх переділах виготовлення продукції.

Модуль Простежуваність реалізований на основі підсистеми Конструктор системи ISpro і викликається безпосередньо з Звіту виробництва.

Деталізація інформації при навігації по дереву простежуваності представляється в наборі різних параметрів:

Цей поділ природно, так як різні категорії (продукція, сировина, операції ...) мають різний набір облікових і контрольних параметрів.

Параметри для готової продукції

Рисунок з параметрами для готової продукції наведено нижче по тексту.

Так як при випуску продукції можуть періодично виконуватися лабораторні аналізи, то навіть на одну партію продукції, що випускається можуть бути кілька записів по кожному факту аналізу.

Перебуваючи на рядку з готовою продукцією, в пов'язаному вікні буде виведена всю необхідну інформацію як з кількісними показниками випуску продукції, так і з якісними. При цьому можна відкрити і подивитися первинний документ - Пріємо-здавальну накладну.

Параметри за компонентами

Перебуваючи на рядку з компонентом, в пов'язаному вікні буде виведена інформація по партії даного компонента, причому незалежно від того, покупної це компонент або напівфабрикат власного виробництва.

При цьому, можуть бути одночасно наведені як первинні документи, за якими було виконано оприбуткування поставки, так і якісні характеристики, які були сформовані в журналах якості.

Параметри за основною сировиною (в прикладі - молоко)

Виділення основної сировини в якості окремої облікової групи обумовлюється тим, що по цій сировині є багато специфічних параметрів обліку. Зокрема, по молоку специфічною особливістю є те, що з одного боку ми маємо врахувати всі індивідуальні показники по господарству, яке поставляє молоко, а з іншого боку в процесі приймання цільного молока відбувається одночасне змішування молока від різних господарств в резервуарах. Аналогічні схеми застосовуються і для інших видів сировини, наприклад, для зерна.

Перебуваючи на рядку з компонентом основна сировина, в пов'язаному вікні буде виведена інформація по кожному резервуарі в розрізі всіх надходжень молока від господарств з усіма кількісними параметрами і якісними характеристиками.

Всі Прибуткові накладні можна відкрити на перегляд.

Параметри за операціями виготовлення

Перебуваючи на рядку, наприклад, виробничого напівфабрикату, в пов'язаному вікні буде представлена вся інформація по всьому ланцюжку виготовлення даного напівфабрикату.

Підсумки

В результаті в системі ISpro можна отримати повну інформацію в різних видах відображення:

Прозорість та інформативність

Таким чином, по всьому ланцюжку простежуваності можна переглянути не тільки послідовність і вкладеність виробничих операцій, але також:

Звітність і контроль

На підставі всіх даних по випуску ГП, всіх кількісних і якісних показників по основній сировині та іншим компонентам і матеріалам, додатково можна сформувати:

Контроль прямих витрат

На підставі всіх даних по списанню сировини і матеріалів на виробництво кожного виду готової продукції можна отримати: